EX AURUS APEX KENNEL

Planned litter ,,B''

Vrh ,,B''

(Litter ,,B'')

Plánované krytí rok 2010

Planned mating year 2010

 

 

  CAYENA MAGDAHOR

&

  KISANGANI EHOMBO SANGO

Krycího psa pro Cayenu jsem vybírala asi 1 rok.Chtěla jsem výborného standartního představitele RR,ze zahraničí,nepříbuzného,kvalitního rodokmenu,elegantního vzhledu,s genem Livernose.Rozhodující bylo,aby neměl příliš potomků,jelikož bych ráda zpestřila český chov.

Napsala německé chovatelce p.Karin van Klaveren-KISANGANI KENNEL.Velmi mě zaujal mladý pejsek z jejího odchovu ,,E'',jelikož plně odpovídal všem mým požadavkům.Paní Karin mi odpověděla,že Sango je krycím psem-s výbornými výsledky na výstavách,na to jak málo chodí(majitele výstavy nebaví,raději s ním dělají myslivost a tráví veškerý volný čas dlouhými procházkami.Myslím,že pejsek z toho má větší radost).Takže mám rozhodnuto.

 

The stud dog for Cayena I removed about one year.I wanted excellent standart representative RR,from foreign countries,related,quality pedigree,elegant appearance,with gene Livernose.It decide was,in order to he didn't have overly offspring,as I would like diversify Czech breeder

 I wrote German breeder p.Karin van Klaveren-KISANGANI KENNEL ago week.Young dog from of her breeding ,,E'' fascinated me,as he replied fully all my requirement.Mrs. Karin responeted me,that Sango is stud dog-with excellent result on the shows,on it as few walking on the shows(Sango's oweners entertains shows,they make rather hunting with him and they are spending all leisure time a long walk.I think,that doggy has great joy thereof).So I have decide...

 

 

 

KISANGANI Ehombo Sango

*28.04.2006,krycí pes

67,5cm,červeně pšeničná barva

Plnochrupý,tmavé oko,Livernose gen

DKK/DLK 0/0

Výstavy-tituly

JCAC-DZRR,CAC, Res.CAC

Res. Anw.Dt.Ch.VDH, Res.CAC DZRR

Výborný-vždy s umístěním,čekatel šampionátu

Zkoušky-Hunting exam

 Chovatelské informace:

Sango má velmi kvalitní rodokmen,s americkými,africkými a především australskými předky.Otec CH. BISS.Rijstone Aussie Rules pochází ze známé australské CHS Rijstone.Exteriérově nádherný jedinec,který se pyšní mnoha velkými úspěchy.Matka Kisangani African Red Ruby pochází z německé CHS Kisangani.Je to nádherně pigmentovaná Livernose fena.Její předci jsou afrického a amerického původu.

Sango je elegantní pejsek správného formátu,ideální výšky,s hlubokým hrudníkem,pěkně modelovano hlavu a pevnými zádyTaké je výborně zaúhlen,což se projevuje hlavně v pohybu-jeho obrovská přednost

Breeder informations:

Sango has a very quality pedigree,with American,African and especially Australian ancestor.Father CH. BISS.Rijstone Aussie Rules come from well-known Australian kennel the Rijstone.He is exterior glorious individual,who is proud much great success.Mother Kisangani African Red Ruby comes from German kennel the Kisangani.She is pretty pigmented Livernose female dog.Her ancestor are African and American by birth.
Sango is elegant doggy correct size,ideal height,with deep chest,beautifully head and compact back.He is excellently angle ,which is exert mainly on the movement-It is Sango' huge advantage.
 

 

 

 


 

Cayena Magdahor

*07.07.2006,Chovná fena

66cm/39 kg,barva červeně pšeničná            

plnochrupá ,tmavé oko

Výstavy-tituly

CAC,Krajský vítěz,Oblastní vítěz

4x Vítěz Třídy,FCI VI 3.místo,

Vítěz třídy pracovní RR Sport   

Výborná-s různým pořadím

Zkoušky   

ZOP,ZZO,ZPU1,BH

BZH II.cena,BZ II.cena

Chovatelské informace:

Cayena má kvalitní rodokmen,jehož kořeny sahají až do daleké Afriky a USA.Otec American Yankee Thuraia pochází z amerického chovu,předci jsou především ze známých a úspěšných CHS-KIMANI,LaCreme... Matka Halina ze Sulické tvrze pochází z českého chovu,ale s kořeny v Africe-její otec je velmi úspěšný německý pes Ridgeway African Hunter.Alí je krásná fenka s velmi sebevědomou,ale vyrovnanou povahou-o tom svědčí i její zkoušky.

Cayena je elegantní fena se silnou kostrou,správným tělesným formátem,rovným hřbetem(správná horní linie),korektně zaúhlenými končetinami,prostorným hrudníkem a odpovídající samičí hlavou.Po otci zdědila americký lehkonohý typ RR,tím je velice elegantní při pohybu.Jen předhrudí by mohla mít silnější.

 

Breeder informations: 

Cayena has quality pedigree,whose root is reaching until distant Africa and USA.Father American Yankee Thuraia comes from American breeding,ancestor are especially from well-known and successful CHS-KIMANI,LaCreme... Mother Halina Ze Sulické tvrze comes from Czech breeding,but with root in Africa-her father is bestselling German dog Ridgeway African Hunter.Alí is beautiful female dog with very self-assured,but even temper-about that her examination suits.
Cayena is elegant female dog with strong skeleton,correct body size,flat back(right upper lines),correct angle limb,spacious chest and with consistent female head.She succeeded to American type RR after her father,that is very elegant at movement.

 


 

 

 

 


 

Jaká by měla být štěňátka?

Předpokládám velmi kvalitní štěňátka,s pracovitými a temperamentními povahami,výborným exteriérem a hlavně zdravá.

Spojením Cayeny & Sanga chci upevnit jejich silné kostry(kterých si velmi vážím),krásnou červeně pšeničnou barvu,elagantní tělesnou stavbu a dlouhý krásný Ridge(hlavní znak).Především pak i přednosti,které má Sango-hluboký hrudník(což u dnešních RR málo kdy vidíme),rovná pevná záda,krásný pohyb,správné úhlení a ušlechtilý výraz hlavy s tmavým okem.

Cayena & Sango mají velmi pracovité povahy,o čemž vypovídají jejich vykonané zkoušky a chut' k práci.Proto by se štěňátka hodila i ke sportovně založeným lidem.

Cayena & Sango jsou zcela zdraví,netrpí žádnými alergiemi ani nemocemi!!!!!

Za všechny informace o Sangovi děkuji chovatelce Karin van Klaveren!!!!A hlavně majitelce Sanga,která umožnila první krytí v ČR právě nám! 

What puppies will be?

 
I expect very quality puppies,with industrious and vivacious character,excellent exterior and mainly healthy.
Connection Cayena & Sango I want fasten their strong skeleton(who I myself very weigh),beautiful red wheat colour,elagant body structure and long beautiful Ridge(chief characteristics).Especially I want fasten advantage,who has Sango-deep chest(which at present RR missed),straight compact back,beautiful movement,right angle and noble expression head with dark eyes.
Cayena & Sango have very industrious character,about It is telling their examination and joy to work.
Cayena & Sango are completely health,they aren't suffering allergy not even illness!!!!!
Per all information about Sango I thank breeder Karin van Klaveren!!!!And mainly owners!!!
I think,that puppies will be contribution to a breeding of RR.
 
  

 

 

 Pokud by jste měli zájem o štěňátko z naší CHS,nevhejte mě kontaktovat!!!!

Zodpovím všechny vaše dotazy,popřípadě poskytnu více informací nebo pošlu fotografie.

Mail: MuzikovaM1@seznam.cz

Tel: +420 776 795 895

 

 As long as you have interest about puppies of our kennel,contact me!!!!
I will answer all your question,possibly I will give more information about litter A.
 Phone: +420 776 795 895